Polityka prywatności

Ostatnia aktualizacja / data wejścia w życie: 08/04/2020

Benecard Services, Inc. i jego filie (wspólnie "Benecard", "my" lub "nasz") są zobowiązane do poszanowania prywatności i bezpieczeństwa Państwa danych osobowych. Niniejsza Polityka Prywatności opisuje informacje zebrane na naszej stronie internetowej (www.benecardpbf.com), naszej BeneCard PBF i klientów, w tym EmpiRx Health, aplikacji mobilnych oraz portali członkowskich, które udostępniamy we własnym imieniu lub w imieniu naszych klientów (łącznie "Platforma"). Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy wyłącznie Platformy.

Należy pamiętać, że wszelkie Chronione Informacje Zdrowotne zebrane na Platformie będą wykorzystywane i ujawniane tylko zgodnie z zasadami Benecard. Informacja o praktykach ochrony prywatności jak dalej określono poniżej.

JEŚLI UŻYTKOWNIK JEST MIESZKAŃCEM STANU KALIFORNIA, PROSZĘ ZAPOZNAĆ SIĘ Z SEKCJĄ 12 PONIŻEJ W CELU UZYSKANIA DODATKOWYCH POSTANOWIEŃ, KTÓRE MOGĄ DOTYCZYĆ UŻYTKOWNIKA.

Korzystając z Platformy lub przekazując nam swoje informacje, użytkownik potwierdza, że gromadzi, wykorzystuje i ujawnia swoje informacje zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności, Regulaminem i Warunkami korzystania z Platformy. Warunki użytkowaniaoraz wszelkimi pisemnymi umowami zawartymi i obowiązującymi w związku z naszymi produktami lub usługami.

Możemy zmodyfikować niniejszą Politykę Prywatności w dowolnym momencie. Wszystkie zmiany będą obowiązywać natychmiast po umieszczeniu ich na Stronie. Istotne zmiany zostaną umieszczone w sposób widoczny na Stronie lub w inny sposób przekazane użytkownikowi.

  1. Protected Health Information.

Wykorzystywanie i ujawnianie przez Benecard niektórych informacji może podlegać wymogom ustawy o przenoszeniu i odpowiedzialności za zdrowie (Health Insurance Portability and Accountability Act) z 1996 r. i jej rozporządzeniom wykonawczym ("HIPAA") oraz obowiązującemu prawu stanowemu. Wszelkie informacje przekazywane nam przez Państwa lub otrzymywane przez nas w inny sposób, stanowiące "Chronione informacje zdrowotne", zgodnie z definicją HIPAA, podlegają HIPAA i odpowiednim przepisom prawa stanowego. Termin "Chronione informacjezdrowotne" lub "PHI" odnosi się do indywidualnie identyfikowalnych informacji zdrowotnych dotyczących przeszłego, obecnego lub przyszłego stanu zdrowia fizycznego lub psychicznego Użytkownika, świadczenia opieki zdrowotnej na jego rzecz lub przeszłej, obecnej lub przyszłej zapłaty za taką opiekę. Jeśli jakiekolwiek informacje zebrane na tej Platformie stanowią PHI, wówczas zastosowanie mają nasze przepisy. Informacja o praktykach ochrony prywatności będą miały zastosowanie.

  1. Jakie informacje są zbierane przez Benecard lub jego Dostawców Usług i kiedy

Informacje, które otrzymujemy i sposób, w jaki je wykorzystujemy, zależą od tego, co zrobisz podczas wizyty na Platformie. Platforma i powiązane usługi mogą wymagać rejestracji w celu uzyskania dostępu. W ramach rejestracji i powiązanych usług prosimy o dostarczenie nam pewnych informacji na swój temat. Użytkownik może przekazać nam i naszym usługodawcom dane osobowe za pomocą Platformy na wiele sposobów, na przykład wprowadzając te informacje do pól danych na Platformie (np. tworząc konto, uczestnicząc w ankietach lub prosząc o nasze biuletyny) lub w komunikacji z nami przy użyciu danych kontaktowych na końcu niniejszej Polityki prywatności lub na stronie internetowej. Warunki użytkowania Dane osobowe obejmują dane, które konkretnie identyfikują użytkownika, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, adres pocztowy, numer ubezpieczenia społecznego, numer identyfikacyjny subskrybenta, numer telefonu i informacje o płatnościach. Informacje publiczne to informacje, które udostępniasz publicznie za pośrednictwem swojego konta lub publikując lub w inny sposób komunikując się za pośrednictwem Platformy.