Warunki użytkowania

Witamy w Benecard Services, Inc ("BeneCard") i na stronie internetowej BeneCard. Niniejsze Warunki Użytkowania ("Warunki") dotyczą korzystania przez Państwa z naszej strony internetowej, w tym z internetowego Portalu Członkowskiego, (zwanych łącznie "Usługami"). Należy dokładnie zapoznać się z Warunkami i regularnie odwiedzać tę stronę, ponieważ Warunki mogą ulec zmianie w dowolnym momencie według naszego uznania. Korzystając z usług po wprowadzeniu zmian do Warunków i opublikowaniu ich, użytkownik wyraża zgodę na zaakceptowanie tych zmian.

Poniższe warunki użytkowania dotyczą wszystkich usług naszej strony internetowej.

1. Treść

1.1. Wszelkie informacje przekazywane za pośrednictwem Usług, w tym między innymi informacje dotyczące warunków medycznych i zdrowotnych, produktów i metod leczenia, mają charakter wyłącznie informacyjny i są przeznaczone do użytku wyłącznie przez członków BeneCard w Stanach Zjednoczonych. Podjęliśmy uzasadnione starania, aby zapewnić dokładne, kompletne i aktualne informacje, ale informacje mogą być na bieżąco zmieniane i nie udzielamy żadnych gwarancji dotyczących dokładności treści. Informacje przekazywane za pośrednictwem Usług nie mogą zastępować porad udzielanych przez lekarza lub innego pracownika służby zdrowia ani żadnych informacji zawartych na opakowaniach lub etykietach produktów.

1.2. Użytkownik nie powinien wykorzystywać informacji dostarczanych za pośrednictwem Usług do diagnozowania stanu zdrowia lub określania sposobu stosowania konkretnego produktu. Należy zawsze konsultować się ze swoim lekarzem lub dostawcą usług zdrowotnych, a także uważnie czytać wszystkie materiały dostarczone przez producentów produktów otrzymywanych w ramach programu leków na receptę.

2. Wyłączenie odpowiedzialności z tytułu gwarancji

2.1 Użytkownik wyraźnie rozumie i zgadza się, że korzysta z Usług na swoje wyłączne ryzyko i że Usługi są świadczone "W STANIE, W JAKIM SĄ" i "W STANIE DOSTĘPNYM".

2.2 W szczególności BeneCard nie oświadcza ani nie gwarantuje Państwu, że: (A) korzystanie przez Państwa z Usług spełni Państwa wymagania; (B) korzystanie przez Państwa z Usług będzie nieprzerwane, terminowe, bezpieczne lub wolne od błędów; oraz (C) wszelkie informacje uzyskane przez Państwa w wyniku korzystania z Usług będą dokładne lub wiarygodne.

2.3 W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO, BENECARD WYRAŹNIE ZRZEKA SIĘ WSZELKICH GWARANCJI I WARUNKÓW, ZARÓWNO WYRAŹNYCH, JAK I DOROZUMIANYCH, ZWIĄZANYCH Z USŁUGAMI, W TYM MIĘDZY INNYMI DOROZUMIANYCH GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU ORAZ NIENARUSZALNOŚCI. POWYŻSZE MOŻE NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA DO UŻYTKOWNIKA, JEŚLI MIESZKA ON W JURYSDYKCJI, KTÓRA NIE DOPUSZCZA LUB OGRANICZA WYŁĄCZENIE PEWNYCH GWARANCJI.

3. Ograniczenie odpowiedzialności

3.1 W najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, Użytkownik wyraźnie rozumie i zgadza się, że BeneCard nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkownika za:

(A) wszelkie szkody bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, specjalne, wtórne lub przykładowe, które mogą być poniesione przez użytkownika, niezależnie od przyczyny i teorii odpowiedzialności, wynikające z korzystania z Usług, co obejmuje, ale nie ogranicza się do utraty zysku (poniesionej bezpośrednio lub pośrednio), utraty wartości firmy lub reputacji biznesowej, utraty danych, kosztów nabycia zastępczych towarów lub usług lub innych strat niematerialnych; oraz

(B) wszelkie straty lub szkody, które mogą zostać poniesione przez Ciebie, w tym między innymi straty lub szkody w wyniku: (I) jakiegokolwiek polegania przez Ciebie na kompletności, dokładności lub istnieniu jakichkolwiek informacji dostarczanych za pośrednictwem Usług; (II) jakichkolwiek zmian, które BeneCard może wprowadzić w Usługach, lub z tytułu trwałego lub tymczasowego zaprzestania świadczenia Usług (lub jakichkolwiek funkcji w ramach Usług); (III) usunięcie, uszkodzenie lub brak możliwości przechowywania wszelkich treści i innych danych komunikacyjnych utrzymywanych lub przekazywanych przez lub za pośrednictwem korzystania z usług; (IV) nieprzekazanie BeneCard dokładnych informacji o koncie, osobie i/lub członkach; oraz (V) nieprzechowywanie hasła lub danych konta w sposób bezpieczny i poufny.

3.2 Ograniczenia odpowiedzialności BeneCard wobec Państwa w Punkcie 3.1 powyżej mają zastosowanie nawet w przypadku, gdy BeneCard został poinformowany lub powinien był być świadomy możliwości powstania takich strat.

4. Linki do treści osób trzecich

4.1. Usługi mogą zawierać linki do stron internetowych, aplikacji lub treści osób trzecich. BeneCard nie ponosi odpowiedzialności za strony internetowe, aplikacje lub treści osób trzecich. Linki te podawane są wyłącznie dla wygody Użytkownika.

4.2. BeneCard zastrzega sobie prawo do usunięcia w dowolnym momencie linku do jakiejkolwiek strony internetowej, aplikacji lub treści podmiotu trzeciego.

4.3 Udostępnienie przez BeneCard linku do jakiejkolwiek strony internetowej, aplikacji lub treści osoby trzeciej nie oznacza, że BeneCard popiera lub sponsoruje tę osobę trzecią.

5. Prywatność informacji Otrzymujemy lub zbieramy

Gromadzone lub otrzymywane przez nas chronione informacje zdrowotne będą traktowane zgodnie z naszym oświadczeniem o ochronie prywatności HIPAA.

Jeśli zbieramy lub otrzymujemy dane osobowe, które nie są chronionymi informacjami zdrowotnymi, będą one traktowane zgodnie z naszym Oświadczeniem o ochronie prywatności.

6. Prawa własności

6.1. Treści BeneCard udostępniane za pośrednictwem Usług są chronione amerykańskimi prawami autorskimi.

6.2. Użytkownik może wydrukować kopię informacji dostarczonych za pośrednictwem Usług wyłącznie do użytku osobistego, ale nie może powielać ani rozpowszechniać tekstu lub grafiki innym osobom, ani w znacznym stopniu kopiować informacji na własnym serwerze, ani umieszczać linków do strony internetowej, bez uprzedniej pisemnej zgody BeneCard.

6.3. Nazwy BeneCard Services, Inc, Benecard Services, LLC, Benecard Central Fill of PA, LLC, Benecard Central Fill of FL, LLC, National Vision Administrators, LLC i BeneCard oraz ich zarejestrowane loga, znaki usługowe i znaki towarowe są chronione prawami dotyczącymi znaków towarowych i nie mogą być wykorzystywane w jakiejkolwiek reklamie lub reklamie bez uprzedniej wyraźnej pisemnej zgody BeneCard.

7. Naruszenie praw autorskich

Szanujemy własność intelektualną innych osób. Jeśli użytkownik uważa, że jakiekolwiek materiały zamieszczone lub dostępne w Usługach naruszają jego prawa autorskie, może zażądać usunięcia tych materiałów (lub dostępu do nich) z Usług, wysyłając pisemne powiadomienie do naszego agenta ds. praw autorskich na adres: pbf_marketing@benecardpbf.com

Zgodnie z ustawą o ograniczeniu odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich w Internecie Digital Millennium Copyright Act (17 U.S.C. § 512) (DMCA), pisemne powiadomienie musi zawierać zasadniczo następujące elementy:

 • Twój fizyczny lub elektroniczny podpis;
 • Identyfikacja dzieła chronionego prawem autorskim, które Twoim zdaniem zostało naruszone;
 • Identyfikacja materiału w naszych Usługach, który Twoim zdaniem narusza prawa autorskie w sposób wystarczająco precyzyjny, abyśmy mogli zlokalizować ten materiał;
 • Twoje dane kontaktowe, w tym imię i nazwisko, adres pocztowy, numer telefonu oraz, jeśli to możliwe, adres e-mail;
 • Oświadczenie, że jesteś w dobrej wierze, że użycie materiału chronionego prawem autorskim nie jest dozwolone przez właściciela praw autorskich, jego agenta lub prawo;
 • Oświadczenie, że informacje zawarte w zawiadomieniu są dokładne; oraz
 • Oświadczenie, pod groźbą kary za krzywoprzysięstwo, że jesteś właścicielem praw autorskich lub jesteś upoważniony do działania w imieniu właściciela praw autorskich.

Jeśli użytkownik nie spełni wszystkich tych wymagań, powiadomienie może nie być skuteczne. Jeśli użytkownik świadomie wprowadzi w błąd, że materiały w Usługach naruszają prawa autorskie, może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za szkody, w tym koszty i opłaty adwokackie na mocy sekcji 512(f) ustawy DMCA.

8. Zabronione zastosowania

Wszelkie nielegalne lub nieuprawnione korzystanie z Usług będzie stanowiło naruszenie niniejszych Warunków. Użytkownik nie ma pozwolenia na dostęp do Usług w sposób, który narusza niniejsze Warunki lub jakiekolwiek obowiązujące prawo lub przepisy. Użytkownikowi wyraźnie zabrania się wykonywania któregokolwiek z następujących działań:

 • Używanie jakichkolwiek urządzeń, oprogramowania lub innych narzędzi do zakłócania lub prób zakłócania prawidłowego działania Usług;
 • Podejmowanie jakichkolwiek działań, które nakładają nieuzasadnione lub nieproporcjonalnie duże obciążenie na naszą infrastrukturę;
 • Wprowadzanie jakichkolwiek wirusów, koni trojańskich, robaków, bomb logicznych lub innych materiałów, które są złośliwe lub technologicznie szkodliwe;
 • Próby uzyskania nieautoryzowanego dostępu, zakłócania, uszkadzania lub zakłócania działania jakichkolwiek części Usług, serwera (serwerów), na którym Usługi są przechowywane lub hostowane, lub jakiegokolwiek serwera, komputera lub bazy danych połączonych z Usługami;
 • Atakowanie Usług poprzez atak typu denial-of-service lub rozproszony atak typu denial-of-service;
 • Używanie jakichkolwiek robotów, pająków lub innych automatycznych urządzeń, procesów lub środków w celu uzyskania dostępu do Usług w jakimkolwiek celu, w tym monitorowania lub kopiowania jakichkolwiek materiałów w Usługach; lub
 • Zamieszczanie lub przesyłanie jakichkolwiek materiałów, które są obsceniczne, oszczercze lub zniesławiające, stanowią nielegalną groźbę, naruszają prawa do prywatności lub reklamy, lub naruszają prawa własności intelektualnej osób trzecich.

9. Bezpieczeństwo

Zabezpieczamy bezpieczeństwo informacji, które nam przekazujesz lub które zbieramy za pomocą komercyjnie uzasadnionych środków. Wśród innych zabezpieczeń, używamy standardowego szyfrowania SSL na wszystkich stronach internetowych, gdzie dane osobowe są wymagane lub mogą być nam przekazane. Aby dokonać zakupów na którejkolwiek z naszych Stron, należy użyć przeglądarki obsługującej protokół SSL, takiej jak Internet Explorer, Google Chrome lub Mozilla Firefox.

Niestety, przesyłanie informacji przez Internet nie jest całkowicie bezpieczne. Chociaż podejmujemy uzasadnione kroki w celu ochrony informacji, nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa informacji przesyłanych za pośrednictwem naszej Witryny. Wszelkie przesyłanie informacji odbywa się na własne ryzyko.

Bezpieczeństwo i ochrona Twoich informacji zależy również od Ciebie. Podczas korzystania z Internetu należy zachować ostrożność, aby chronić swoje dane osobowe. Regularnie zmieniaj swoje hasła, nie dziel się nimi i używaj kombinacji liter, cyfr i znaków specjalnych w swoich hasłach. Zawsze upewnij się, że korzystasz z bezpiecznej przeglądarki podczas korzystania z Internetu.

Jeśli użytkownik wybierze lub otrzyma nazwę użytkownika, hasło lub inne informacje w ramach naszych procedur bezpieczeństwa, musi traktować te informacje jako poufne i nie może ich ujawniać żadnej innej osobie ani podmiotowi. Należy zachować szczególną ostrożność podczas uzyskiwania dostępu do konta z komputera publicznego lub współdzielonego, aby inne osoby nie były w stanie zobaczyć lub zapisać hasła lub innych danych osobowych.

Użytkownik zobowiązuje się do natychmiastowego powiadomienia nas w przypadku odkrycia jakiegokolwiek nieautoryzowanego dostępu do lub wykorzystania nazwy użytkownika lub hasła lub jakiegokolwiek innego naruszenia bezpieczeństwa.

10. Naruszenie niniejszych warunków

Naruszenie Warunków może zostać zbadane i mogą zostać podjęte odpowiednie działania, w tym działania prawne. Jeśli stwierdzimy, według naszego wyłącznego uznania, że użytkownik naruszył którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków lub jakiekolwiek obowiązujące prawo lub przepisy, możemy w dowolnym momencie odebrać, ograniczyć lub zmodyfikować całość lub część dostępu użytkownika do Usług. Zastrzegamy sobie prawo do usuwania lub kasowania wszelkich zniesławiających, szkodliwych, nielegalnych lub obraźliwych treści autorstwa dowolnej osoby.

Możemy ujawnić wszelkie dane, dokumenty lub komunikację elektroniczną użytkownika: (i) w celu świadczenia usług na rzecz użytkownika; (ii) w celu spełnienia wymogów prawa, przepisów lub żądań rządowych; (iii) jeśli takie ujawnienie jest niezbędne lub właściwe do świadczenia Usług; lub (iv) w celu ochrony naszych praw lub własności lub praw naszych klientów, członków, innych użytkowników Usług, naszych dostawców usług lub innych osób trzecich.