BENECARD SERVICES, INC.

POWIADOMIENIE O PRAKTYKACH OCHRONY PRYWATNOŚCI HIPAA

NINIEJSZE ZAWIADOMIENIE OPISUJE, W JAKI SPOSÓB INFORMACJE ZDROWOTNE NA PANA/PANI TEMAT MOGĄ BYĆ WYKORZYSTYWANE I UJAWNIANE ORAZ JAK MOŻE PAN/PANI UZYSKAĆ DOSTĘP DO TYCH INFORMACJI. PROSIMY O DOKŁADNE ZAPOZNANIE SIĘ Z NIM.

Benecard Services, Inc. ("BENECARD") jest zobowiązany przez prawo do zachowania prywatności Chronionych Informacji Zdrowotnych ("PHI") i do dostarczenia osobom fizycznym informacji o naszych obowiązkach prawnych i praktykach ochrony prywatności w odniesieniu do PHI. PHI to informacje, które mogą identyfikować pacjenta i które dotyczą jego przeszłego, obecnego lub przyszłego zdrowia fizycznego lub psychicznego oraz związanych z nim usług opieki zdrowotnej.

Firma BENECARD jest zobowiązana do zachowania poufności informacji dotyczących opieki zdrowotnej. To powiadomienie wyjaśnia, w jaki sposób możemy wykorzystywać i ujawniać informacje o użytkowniku podczas świadczenia usług apteki wysyłkowej, oraz wyjaśnia prawa użytkownika w odniesieniu do PHI, które utrzymujemy na temat użytkownika.

Jak BENECARD wykorzystuje i ujawnia PHI

BENECARD jest upoważniony przez przepisy HIPAA dotyczące prywatności do używania i ujawniania PHI bez zgody użytkownika, w następujących celach:

 • Płatności: Mamy prawo wykorzystywać i ujawniać PHI w celu otrzymania zapłaty za nasze usługi. Na przykład, możemy wystawić rachunek Tobie lub Twojej firmie ubezpieczeniowej za koszt leków wydanych Tobie. Możemy również skontaktować się z Państwa ubezpieczycielem lub administratorem świadczeń aptecznych w celu ustalenia, czy zapłaci on za daną receptę lub czy istnieją stosowne współpłatności w ramach Państwa planu recept.
 • Leczenie: Mamy prawo wykorzystywać i ujawniać Państwa informacje zdrowotne w celu leczenia. Na przykład, możemy wykorzystywać PHI w celu wypełnienia i wydania leków na receptę, uzupełnienia recept lub powiadomienia Państwa o szczególnych kwestiach bezpieczeństwa lub informacji o przechowywaniu produktów dotyczących Państwa leków. Możemy również skontaktować się z Państwa dostawcą usług medycznych w celu rozwiązania pytań dotyczących Państwa recept lub dostarczyć informacje o receptach Państwa lekarzom w celu uzupełnienia ich dokumentacji.
 • Operacje opieki zdrowotnej: Jesteśmy upoważnieni do używania i ujawniania PHI dla naszych operacji wysyłkowej apteki, w tym prowadzenia audytów i programów zgodności w celu monitorowania wydajności farmaceutów świadczących usługi dla Ciebie. Dodatkowe operacje opieki zdrowotnej, które mogą wymagać od nas wykorzystania lub ujawnienia PHI obejmują wykrywanie i dochodzenie oszustw, zarządzanie danymi i systemami informacyjnymi, obsługę klienta i inne ogólne działania administracyjne.

BENECARD może również wykorzystywać i ujawniać PHI w następujący sposób:

 • Przekazywanie Użytkownikowi informacji dotyczących zdrowia, przypomnień o uzupełnieniu leków lub innych usług związanych ze zdrowiem, które mogą być dla niego interesujące.
 • Członkowi rodziny, przyjacielowi lub innemu przedstawicielowi osobistemu - pod warunkiem, że osoba ta jest zaangażowana w opiekę zdrowotną nad pacjentem lub zapłatę za opiekę zdrowotną. Na przykład, członek rodziny lub opiekun może skontaktować się z nami, aby potwierdzić, że recepta została zrealizowana lub odebrać receptę dla Pana/Pani, pod warunkiem, że osoba ta może zidentyfikować pewne informacje o Panu/Pani lub o Pana/Pani zamówieniu na receptę.
 • Współpracownikom biznesowym - osobom lub podmiotom, które świadczą dla nas usługi, abyśmy mogli wykonywać nasze obowiązki wobec Państwa. Aby chronić PHI, wymagamy od partnerów biznesowych odpowiedniego zabezpieczenia PHI znajdujących się pod ich kontrolą.
 • Żywności i Leków lub innym organom odpowiedzialnym za zdrowie publiczne lub prawo, których zadaniem jest zapobieganie lub kontrolowanie chorób lub obrażeń.
 • Dla celów egzekwowania prawa - urzędnikom organów ścigania lub w odpowiedzi na ważne wezwanie do sądu, wniosek o ujawnienie informacji lub inne postępowanie prawne.
 • Zgodnie z wymogami prawa - jednostkom rządowym, takim jak Drug Enforcement Administration, w przypadku wydawania określonych leków, a także w przypadku konieczności przestrzegania przepisów dotyczących odszkodowań pracowniczych lub podobnych programów ustanowionych przez prawo.
 • W przypadku badań naukowych otrzymujemy wcześniejszą zgodę od instytucjonalnej komisji rewizyjnej.
 • Departamentowi Zdrowia i Usług Społecznych - na jego prośbę, w celu zbadania skarg i sprawdzenia naszej zgodności ze standardami prywatności HIPAA. W przypadku innych zastosowań i ujawnień niż wymienione powyżej, BENECARD uzyska pisemne upoważnienie przed ujawnieniem Informacji o zdrowiu chronionym. Pacjent może odwołać swoje upoważnienie na piśmie w dowolnym momencie.

Twoje prawa

Zgodnie z ustawą o ochronie prywatności HIPAA, mają Państwo prawo do składania pewnych wniosków w odniesieniu do swoich chronionych informacji zdrowotnych w następujący sposób:

 • Aby zażądać przesłania kopii informacji o stanie zdrowia do osoby trzeciej, należy wypełnić i przesłać formularz znajdujący się tutaj.
 • Uzyskać kopię informacji o stanie zdrowia zawartej w "wyznaczonym zestawie rekordów", składającym się z prowadzonej przez nas ewidencji recept. Aby sprawdzić lub skopiować swoje PHI, muszą Państwo wysłać do nas pisemny wniosek, a my możemy pobrać uzasadnioną opłatę za kopiowanie i wysyłkę.
 • Żądanie poprawek do PHI, jeśli użytkownik uważa, że przechowywane przez nas PHI jest nieprawidłowe lub niekompletne. Użytkownik musi zażądać takiej zmiany na piśmie i podać powody swojej prośby. W niektórych przypadkach możemy odrzucić wniosek o zmianę. Jeśli odmówimy przyjęcia wniosku, można złożyć oświadczenie o braku zgody.
 • Uzyskać Rachunek ujawnień Państwa PHI, których dokonaliśmy na rzecz różnych stron trzecich, innych niż w celu dokonania płatności, leczenia lub operacji opieki zdrowotnej. Należy zażądać takiego rozliczenia na piśmie i będą Państwo uprawnieni do otrzymania jednego rozliczenia rocznie bez opłat.
 • Żądanie ograniczenia pewnych sposobów wykorzystania i ujawnienia PHI. Rozważymy takie prośby, ale możemy się na nie nie zgodzić. Ma Pan/Pani również prawo do zażądania od nas ograniczenia ujawniania Pana/Pani PHI członkom rodziny lub innym osobom zaangażowanym w opiekę nad Panem/Panią.
 • Zażądać, aby poufne komunikaty dotyczące PHI były wysyłane w inne miejsca lub za pomocą innych środków. Na przykład, mogą Państwo zażądać na piśmie, abyśmy kontaktowali się z Państwem w sprawach związanych z receptami wyłącznie na piśmie lub na adres Państwa biura zamiast na adres domowy. Postaramy się spełnić wszystkie rozsądne prośby.
 • Odwołania upoważnienia do wykorzystania lub ujawnienia informacji zdrowotnych, z wyjątkiem zakresu, w którym działania zostały już podjęte.
 • W każdej chwili można otrzymać papierową kopię niniejszego zawiadomienia, składając wniosek na piśmie.

Aby skorzystać z któregokolwiek z praw do prywatności opisanych powyżej, należy sformułować prośbę na piśmie i przesłać ją pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną do pracownika firmy BENECARD ds. ochrony prywatności pod adresem:

Urzędnik ds. prywatności Fax: (609) 219-0161
Benecard Services, Inc. Email:PrivacyOfficer@Benecard.com
3131 Princeton Pike
Budynek 2B, Suite 103
Lawrenceville, NJ 08648

Mają Państwo prawo do złożenia skargi, jeśli uważają Państwo, że Państwa prawa do prywatności zostały naruszone, kontaktując się z naszym specjalistą ds. prywatności lub pisząc do Sekretarza Departamentu Zdrowia i Usług Społecznych USA. Nie będą Państwo karani za złożenie skargi.

Zobowiązania BENECARD

Federalne standardy prywatności wymagają od nas zachowania prywatności i bezpieczeństwa chronionych informacji zdrowotnych. Chronimy Państwa PHI za pomocą administracyjnych, technicznych i fizycznych zabezpieczeń zgodnie z wymogami HIPAA. Jesteśmy zobowiązani do dostarczenia pacjentowi kopii naszego Powiadomienia o praktykach ochrony prywatności oraz do przestrzegania warunków tego Powiadomienia. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany warunków Powiadomienia i naszych praktyk w zakresie prywatności w dowolnym momencie oraz do wprowadzenia nowego Powiadomienia dla wszystkich przechowywanych przez nas PHI.

Kontakt z BENECARD

Jeśli masz jakieś pytania lub chciałbyś uzyskać dodatkowe informacje dotyczące praktyk prywatności firmy BENECARD, możesz skontaktować się z naszym specjalistą ds. ochrony prywatności pod adresem:

Urzędnik ds. prywatności Fax: (609) 219-0161
Benecard Services, Inc. Email: PrivacyOfficer@Benecard.com
3131 Princeton Pike
Budynek 2B, Suite 103
Lawrenceville, NJ 08648

Data wejścia w życie

Niniejsze zawiadomienie weszło w życie 15 stycznia 2009 r.